Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.10.2014 - 30.09.2019
Հանրային մասնակացություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ԱՄՆ ՄԶԳ
ՀաՄաՏեղ ծրագիրն իրականացվում է 6 կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից. դրանք են՝Համայնքների ֆինանսիստների մի...
22.09.2015 - 25.01.2016
Բազմաբնակավայր համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի կազմման և կառավարման մեթոդաբանության կիրառման ուղեցույցի մշակում և ուսուցում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրները
«ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում...
20.07.2015 - 29.02.2016
Մոդելային համայնքներում արդյունքահեն բյուջետավարման ներդրում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրները.
Ընդլայնել արդյունքահեն ձևաչափով բյուջետավարում իրականացնող համայնքների շրջանակը՝ նախադրյալն...
01.12.2014 - 31.05.2015
Ավագ և միջանակարգ դպրոցների 10-12-րդ դասարանների կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Իրականացնել միջնակարգ դպրոցի 10-12րդ դասարանների և առանձին ...
21.10.2014 - 30.03.2015
Աջակցություն համայնքներում արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավարման իրականացմանը
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Տեղական ինքնակառավարման համակարգում բյուջետավարման մասշտաբային բարեփոխումների նախապատրա...
01.02.2014 - 31.07.2014
Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիտորինգ
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Գնահատել ավագ դպրոցում կրթության որակը և արդյունավետություն...
01.06.2013 - 31.01.2014
Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթական համակարգում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Մշտադիտարկել կրթության ծառայությունների մատուցման ֆինանսակա...
11.04.2013 - 16.05.2013
Համայնքների խոշորացման ծախսերի և օգուտների գնահատում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Համապարփակ վերլուծության միջոցով գնահատել համայնքների խոշորացման արդյո...
01.04.2013 - 26.12.2014
Տեղական սոցիալական պլանավորում և սոցիալական ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալացումը Հայաստանում. սոցիալական հակազդեցությունը միգրացիային տեղական զարգացման միջողով (Փուլ I-II)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Թարմացնել Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տարածքային սոցիալական պլանները
Զարգացնել Շի...
01.08.2012 - 31.12.2012
ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության մշակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Ըստ համայնքների տիպերի մշակել ՏԻՄ-երի ծախսային քաղաքականության մեթոդաբ...