Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2013 - 26.12.2014
Տեղական սոցիալական պլանավորում և սոցիալական ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալացումը Հայաստանում. սոցիալական հակազդեցությունը միգրացիային տեղական զարգացման միջողով (Փուլ I-II)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Թարմացնել Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տարածքային սոցիալական պլանները
Զարգացնել Շի...
01.08.2012 - 31.12.2012
ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության մշակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Ըստ համայնքների տիպերի մշակել ՏԻՄ-երի ծախսային քաղաքականության մեթոդաբ...
01.04.2012 - 30.06.2012
Աջակցություն տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի օրենսդրական կարգավորմանը և հանրայնացմանը
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Կազմակերպել տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության վերաբերյալ  «Տեղակ...
01.04.2012 - 30.09.2012
Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների մոնիտորինգ -2011
Ֆինանսավորող կազմակերպություն՝ Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Վերահսկել և գնահատել  տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում....
19.12.2011 - 25.02.2012
ՀՀ համայնքային բյուջեների ապառքների գնահատում և դրանց վերացման ուղղված միջոցառումների ու ձևերի կիրառում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Գնահատել համայնքային բյուջեների ապառքները և կիրառել դրանց վերացմանն ուղղված միջոցա...
20.05.2011 - 25.12.2012
Աջակցություն Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղական սոցիալական պլանների (ՏՍՊ) մշակմանը և Հայաստանում ՏՍՊ-ների շրջանակների ինստիտուցիոնալացմանը. Փուլ 1-2
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ  Հայաստան  Ծրագրի խնդիրներն են. Նախագծել սոցիալական ծրագրեր երկու մարզերի (Լոռի և Տավուշ) համար Ներդնել ինստիտուցիոնալ շրջանակ ...
16.05.2011 - 31.07.2011
Վարչատարածքային բաժանում Ֆիսկալ ապակենտրոնացում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին՝ մշակելու տեղ...
08.03.2011 - 13.12.2011
Որոշումների մասնակցային կայացման և պլանավորման` տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների գնահատում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հայաստանի Լոռի և Տավուշ մարզերի 8-ական համայնքներում տեղական իշխանությունների որոշումների...
01.12.2010 - 31.01.2012
Երեվանի բյուջեի մոնիթորինգ
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամ – Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Մոնիթորինգի ենթարկել Երևանում բյուջետային գործընթացը՝ գնահատելու համար տե...
01.07.2010 - 01.07.2011
Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...