Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.02.2004 - 30.04.2004
Հայաստանի գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Համաշխարհային բանկ Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Օժանդակել Համաշխարհային բանկին տվյալների հավաքագրման, համակարգման գործում և վերլուծության միջ...
01.11.2003 - 31.05.2004
Միջհամայնքային միավորումները եվ հարկային քաղաքականությունը
Բերինգ Փոինթ ՙՄիջհամայնքային միավորումները և հարկային քաղաքականությունը՚ աշխատանքը պատրաստվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կողմից BearingPoint-ի ֆինանսավորմամ...
27.10.2003 - 25.01.2004
Հայաստան` Գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն
Համաշխարհային Բանկ Ուսումնասիրությունը իրականացրել է ՙՀամայքների Ֆինանսիստների Միավորում՚ հասարակական կազմակերպությունը` ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիայի նախարարության ՙՋերմ...
27.10.2003 - 25.01.2004
Հայաստանի գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության “Ձերմամատակարարման ծրագրեր” ԾԻԳ պ/հ Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Գյուղական ենթակառուցվա...
01.10.2002 - 30.04.2005
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման բարեփոխում իրականացնող հիմնական կազմակերպություններից մեկի ինստիտուցիոնալ հզորացում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Եվրասիա հիմնադրամ Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Մշակել և համագումարի ժամանակ ընդունել ՀՖՄ-ի առաքելությունը և տեսլականը, 2. Անցկացնել կազմակերպ...
01.08.2002 - 28.02.2003
ՀՀ համայնքների անձնագրավորման ծրագիր
Բարենց րուպ “Համայնքների անձնագրավորման համակարգ” շտեմարանը պարունակում է ընդհանուր տեղեկատվություն համայնքների մասին ինչպես նաեւ ամբողջական տեղեկատվություն այդ համայն...
22.05.2002 - 21.05.2003
Պետական քաղաքականությունը հողօգտագործման բնագավառում
Եվրասիա հիմնադրամ Ծրագրի նպատակը – վերլուծել հողօգտագործման բնագավառում պետական քաղաքականության արդի վիճակը, վեր հանել հիմնախնդիրները, և մշակել պետական քաղաքական...
01.11.2001 - 31.10.2002
Երեվանի 12 թաղային համայնքներում բյուջետավարման, հողի եվ գույքի տվյալների համակարգի մշակում
Երևանի 12 թաղային համայնքներում բյուջետավարման, հողի և գույքի տվյալների համակարգի մշակում (01.11.2001 – 31.10.2002) – URBAN Ինսիտուտ...
01.04.2001 - 30.09.2001
ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքի կիրարկում
ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքի կիրարկում (01.04.2001 – 30.09.2001) – URBAN Ինստիտուտ...
15.02.2001 - 31.12.2002
Տեղական ինքնակառավարման ծրագրի 9 մոդելային քաղաքներում բյուջետավարման, հողի եվ գույքի տվյալների համակարգի ստեղծում
Տեղական ինքնակառավարման ծրագրի 9 մոդելային քաղաքներում բյուջետավարման, հողի և գույքի տվյալների համակարգի ստեղծում (15.02.2001 – 31.12.2002) – URBAN Ինստիտուտ...