Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՐԵՎԱՆ - 2018
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2017 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2018
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍ (ՏԻՏԻ), ՀԱՅԱՍՏԱՆ (2017թ.) Գիրք 2
Սույն գրքում ներկայացվում է Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքսի (ՏԻՏԻ) գնահատումը 2017 թվականի համար, որի արդյունքները համադրվում և համեմատվում են 2015-2016թթ. ՏԻՏ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2017
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2016Թ․), ԳԻՐՔ 9
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2016 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2016
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2015Թ․), ԳԻՐՔ 8
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2015 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2015
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2014Թ․), ԳԻՐՔ 7

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2014 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետներ...

ԵՐԵՎԱՆ - 2015
Մեթոդաբանություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն բյուջետավարման
Սույն մեթոդաμանությունն ուղղված է համայնքի բյուջեն արդյունքահեն բյուջետավարման ձևաչափով կազմելու, քննարկելու, հաստատելու, կատարելու, վերահսկելու, մշտադիտարկելու և գնահ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2015
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2012թ. եվ 2013թ․), Գիրք 6
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2012 և 2013 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2014
Բյուջետային թափանցիկության եվ ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում
Սույն հետազոտության առաջին մասում ուսումնասիրվել և վեր լուծվել են Երևանի հանրակրթության բնագավառում ֆինան սա կան և կառա վար չական փոխհարաբերությունները պետական կա ռա վ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2012
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սույն մեթոդաբանական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ համայնքի բյուջետային գործընթացի և բյուջեի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանության մշակման, կիրառման, եզրակացություն...
ԵՐԵՎԱՆ - 2012
Տեղական Ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ.) Գիրք 5
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2011 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետների կ...