Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
Տեղական Ինքնակառավարման բարեփուխումները Հայաստանում (2009 եվ 2010 թթ.) Գիրք 4
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2009 և 2010 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետնրի կողմից մշակված մեթոդաբանությ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ. Ինչու և ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը Ձեռնարկ
Այս ձեռնարկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության հարցերին: Այն պատրաստվել է ՀՖՄ-ի իրականացրած ՙՄասնակցային ժողովրդավարությունը ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2010
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործող օրենսդրության և ՀՀ համայնքների ֆինանսական կառավարման շրջանակներում, համայնքի տա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2010
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
Այս գրքույկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն հարցերից մեկին` տեղական ինքնակառավարման միավորի (համայնքի) ռազմավարական պլանավորմանը և զարգացման ծրագրերի կ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2009
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2007 և 2008 թթ.) Գիրք 3
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2007 և 2008 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետների կողմից մշակված մեթոդաբանութ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2009
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И УСЛУГИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Սույն նյութը պատրաստվել է 2009 թ., GTZ - ի կովկասյան տարածաշրջանային գրասենյակի “Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հարավային Կովկասի երկրներում. Վերլուծություն և զարգա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2008
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2004-2006 թթ.)
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումը Հայաստանում սկսվել է 1996 թվականից: Անցած ավելի քան տասը տարիների ընթացքում շարունակվել են բարեփոխումները տեղական ինքնակառա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2007
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В этой книге представлены системы местного самоуправления в трех странах Южного Кавказа: в Армении, Азербайджане и Грузии и перспективы их развития. Как страны одного ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2007
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը համայնքների ապահովվածությունն է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներով: Այս պարագայում առանձնահատուկ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2006
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿ
“Տեղական ինքնակառավարման համակարգում ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավարման” ուսումնական ձեռնարկը արդյունք է Միավորված ազգերի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ և “Ըստ ...