Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Հիմնադրում և առաքելություն Նախագահ Վարչություն Հանձնաժողովներ Անդամներ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2017 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների մշակած մեթոդաբանության հիման վրա:

Բարեփոխումների գնահատման համար հիմք են ընդունվել ՀՀ կառավարության ծրագրերի՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող դրույթների կատարումը, տեղական ինքնակառավարման համակարգի վիճակը բնութագրող ցուցանիշները, ՏԻՄ-երի կատարած աշխատանքները և միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ստանձնած՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող պարտավորությունների կատարումը:

Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ․ ծրագրային բյուջեների (ԾԲ-ների) մշակմանը

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԳՄՀԸ «Հարավային Կովկասում պատշաճ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր»

 

Ծրագրի նպատակը.

  • Մշակել ԲԲՀ-ներում (մոդուլներ)՝ ՏԻ համակարգում ԱԲ-ի մեթոդաբանությանը համապատասխան,
  • Ուսուցանել նոր ձևավորված 18 ԲԲՀ-ների ՏԻՄ-երի, աշխատակազմերի և ՔՀՄՀ-ի ներկայացուցիչներին ԲԲՀ-ի ԾԲ-ի մշակման և կառավարման բնագավառում,
  • Մշակել, հանրային քննարկել և համայնքի ավագանուն ներկայացնել նոր ձևավորված 18 ԲԲՀ-ների 2018թ. ԾԲ-ները,
  • Ապահովել ԲԲՀ-ի ՀՀԶԾ-ի, ՏԱՊ-ի, ՄԳՊ-ի և ԾԲ-ի փոխհամաձայնությունը, համահունչությունը և համապատասխանությունը։ 

Ակնկալվող արդյունքները.

  • Մշակված ուսուցման նյութեր (մոդուլներ)
  • Մշակված հայեցակարգ՝ 18 ԲԲՀ-ների ուսուցման առանձին փնջերի ձևավորման վերաբերյալ
  • Կազմակերպված և անցկացված ուսուցման սեմինարներ՝ ըստ ԲԲՀ-ների առանձին փնջերի
  • Հաշվետվություն ուսուցման սեմինարներից մասնակիցների բավարարվածության մասին՝ ըստ սեռի և ուսուցման փնջերի
  • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների նախագծեր՝ մինչև դրանց հանրային քննարկումները
  • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների Հակիրճ բյուջեներ՝ հանրային քննարկումների համար
  • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների նախագծերի անցկացված հանրային քննարկումներ
  • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների վերջնական նախագծեր՝ հանրային քննարկումներից հետո
  • Վերջնական հաշվետվություն առաջադրանքի իրականացման վերաբերյալ