Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ՀՖՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ ՀՀԶԾ Մեթոդական ցուցումների վերաբերյալ ՀՖՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ ՀՀԶԾ Մեթոդական ցուցումների վերաբերյալ

ՀՀ ՏԿՁՆ կողմից կազմված <ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման> նախագծի վերաբերյալ