Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.06.2017 - 30.11.2017

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԳՄՀԸ «Հարավային Կովկասում պատշաճ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր»

 

Ծրագրի նպատակը.

  • մշակել ԲԲՀ-ների ՀՀԶԾ-երի ՏԱՊ-երի և դրանց իրականացման ՄԳՊ-երի նոր մեթոդաբանություն՝ ապահովելով հնարավորինս համահունչություն ՄԶԾ-ի նմանատիպ մեթոդաբանությանը և ՏԻ համակարգում ԱԲ մեթոդաբանությանը, և այն գործնականում ներդնել ՀՀ-ում նոր ձևավորված 18 ԲԲՀ-ներում: 

Ակնկալվող արդյունքները.

  • ՏԱՊ-ի (ներառյալ ՄԳՊ-ի) մեթոդաբանություն,
  • ՏԱՊ-ի օրինակելի ձևանմուշ,
  • ՄԳՊ-ի օրինակելի ձևանմուշ,
  • ՏԱՊ-ի մեթոդաբանության, ինչպես նաև ՏԱՊ-ի և ՄԳՊ-ի օրինակելի ձևանմուշների ներկայացման ցուցադրանյութ,
  • Կազմակերպված և անցկացված՝ ՏԱՊ-ի մեթոդաբանության, ինչպես նաև ՏԱՊ-ի և ՄԳՊ-ի օրինակելի ձևանմուշների ներկայացում,
  • Կազմակերպված և անցկացված 4 փնջային 1-օրյա սեմինարներ 18 ԲԲՀ-երի համար,
  • 18 ԲԲՀ-երի՝ մշակված և ավագանու կողմից հաստատված ՏԱՊ-եր և ՄԳՊ-եր,
  • Կազմակերպված և անցկացված՝ ծրագրի ամփոփիչ ներկայացում,
  • Վերջնական հաշվետվություն (զեկույց) ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։