Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.07.2017 - 28.02.2018

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԳՄՀԸ «Հարավային Կովկասում պատշաճ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր»

 

Ծրագրի նպատակը.

 • Մշակել ԲԲՀ-ներում (մոդուլներ)՝ ՏԻ համակարգում ԱԲ-ի մեթոդաբանությանը համապատասխան,
 • Ուսուցանել նոր ձևավորված 18 ԲԲՀ-ների ՏԻՄ-երի, աշխատակազմերի և ՔՀՄՀ-ի ներկայացուցիչներին ԲԲՀ-ի ԾԲ-ի մշակման և կառավարման բնագավառում,
 • Մշակել, հանրային քննարկել և համայնքի ավագանուն ներկայացնել նոր ձևավորված 18 ԲԲՀ-ների 2018թ. ԾԲ-ները,
 • Ապահովել ԲԲՀ-ի ՀՀԶԾ-ի, ՏԱՊ-ի, ՄԳՊ-ի և ԾԲ-ի փոխհամաձայնությունը, համահունչությունը և համապատասխանությունը։ 

Ակնկալվող արդյունքները.

 • Մշակված ուսուցման նյութեր (մոդուլներ)
 • Մշակված հայեցակարգ՝ 18 ԲԲՀ-ների ուսուցման առանձին փնջերի ձևավորման վերաբերյալ
 • Կազմակերպված և անցկացված ուսուցման սեմինարներ՝ ըստ ԲԲՀ-ների առանձին փնջերի
 • Հաշվետվություն ուսուցման սեմինարներից մասնակիցների բավարարվածության մասին՝ ըստ սեռի և ուսուցման փնջերի
 • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների նախագծեր՝ մինչև դրանց հանրային քննարկումները
 • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների Հակիրճ բյուջեներ՝ հանրային քննարկումների համար
 • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների նախագծերի անցկացված հանրային քննարկումներ
 • 18 ԲԲՀ-ների 2018թ․ ԾԲ-ների վերջնական նախագծեր՝ հանրային քննարկումներից հետո
 • Վերջնական հաշվետվություն առաջադրանքի իրականացման վերաբերյալ