Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍ (ՏԻՏԻ), ՀԱՅԱՍՏԱՆ (2017թ.) Գիրք 2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍ (ՏԻՏԻ), ՀԱՅԱՍՏԱՆ (2017թ.) Գիրք 2

Սույն գրքում ներկայացվում է Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքսի (ՏԻՏԻ) գնահատումը 2017 թվականի համար, որի արդյունքները համադրվում և համեմատվում են 2015-2016թթ. ՏԻՏԻ գնահատման արդյունքների հետ՝ վերլուծելով կատարված փոփոխությունները 3 տարիների ընթացքում։