Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

Ձեռնարկը ծանոթացնում է բյուջեի նախագծի պատրաստման այնպիսի եղանակների և մեխանիզմների հետ, որոնք թույլ են տալիս դիտարկել բյուջեն ոչ միայն որպես ծախսերի գրանցամատյան, այլև որպես ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման վերլուծության միջոց:
Ձեռնարկը կարող է ուղեցույց ծառայել բյուջեի կատարման վերահըսկողության գործընթացը կանոնակարգելու, իրականացվող ծառայությունների ակնկալվող արդյունքները սահմանելու և բյուջետային տեղեկատվությունը բնակիչներին հաղորդելու համար:
Ձեռնարկում ներկայացված են հարցեր բյուջետավարման հիմնական սկզբունքների, բյուջետավարման գործընթացի կազմակերպման, առաջնահերթ խնդիրների սահմանման, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսման, բյուջեի քննարկման, հաստատման ու կատարման վերաբերյալ: