Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.12.2010 - 31.01.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամ – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Մոնիթորինգի ենթարկել Երևանում բյուջետային գործընթացը՝ գնահատելու համար տեղական մարմինների գործունեության թախանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցությունը,
  • 2. Գանհատել բյուջեի կառոցվածքը հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունավետության տեսանկյունից
  • 3. Քննարկել թախանցիկությանը, հաշվետվողականությանը, որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցությանը և հանրային ծառայությունների արդյունավետ մատուցման առկա խոչընդոտները տեղական ինքնակառավարման մարմիների և քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների հետ
  • 4. Պատրաստել հակիրճ քաղաքականություն ուղղված կառավարության և տեղակն ինքնակառավարման մարմիններին՝ անդրադառնալով բացահայատված խնդիրներին
  • 5. Պատրաստել փաստաթուղթ, որը կուղորդի քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների հետագա նախաձեռնությունները բյուջեի մոնիթորինգի բնագավառում
Ակնկալվող արդյունքներն են.
  • 1. Երևանում բյուջետային գործընթացի մոնիթորինգի զեկույցի հրատարակություն
  • 2. Մշակված հակիրճ քաղաքականություն
  • 3. Քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների բյուջեի մոնիթորինգի բնագավառում նախաձեռնությունները ուղորդող փաստաթուղթ