Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
15.02.2009 - 14.02.2010

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI)

Ծրագրի խնդիրներն են.
 • 1. Ավելացնել LOGIN ծրագրի կայքի օգտագործողների թիվը 100%-ով,
 • 2. Կազմակերպել 4 սեմինար 20-25 մասնակից յուրաքանչյուրում,
 • 3. Շարունակել “Համայնք” ամսաթերթի տպագրությունը և անվճար ուղարկումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավայրերը և այլ շահառուների,
 • 4. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղել 250 փաստաթուղթ,
 • 5. Ստեղծել և կիրառությամ մեջ դնել ՀՖՄ-ի կայքի երկխոսությունների հրապարակը (ֆորում):
Արդյունքները.
 • 1. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղվել է 250 փաստաթուղթ,
 • 2. Տպագրվել է “Համայնք” ամսաթերթի 12 համար` յուրաքանչյուրը 1000 օրինակով և անվճար ուղարկվել է շահառուներին,
 • 3. Տպագրվել և պատրաստվել են 300 նոթատետրեր և գրիչներ ՀՖՄ-ի և LOGIN ծրագրի խորհրդանիշերով,
 • 4. LOGIN ծրագրի կայքը օգտագործողների թիվը կազմել է 954 կամ աճել է 141%-ով,
 • 5. Կազմակերպվել են 4 սեմինարներ Հայաստանի համայնքներում, որոնցից յուրաքանչյուրին մասնակցել են 20-25 մարդ,
 • 6. Ստեղծվել և կիրառությամ մեջ է դրվել ՀՖՄ-ի կայքի երկխոսությունների հրապարակը (ֆորում):