Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.02.2004 - 30.04.2004

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Համաշխարհային բանկ

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Օժանդակել Համաշխարհային բանկին տվյալների հավաքագրման, համակարգման գործում և վերլուծության միջոցով ստանալ ՀՀ գյուղական ենթակառուցվածքների իրավիճակի նկարագիրը,
  • 2. Անցկացնել ուսումնասիրություններ թվով 208 համայնքներում և նկարագրել ՀՀ գյուղական համայնքների ենթակառուցվածքների իրավիճակը,
  • 3. Սահմանել ընդհանուր խնդիրները և կազմել հաշվետվություններ աղքատության մակարդակի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ,
  • 4. Կազմել տեղեկատվությունը պարունակող համակարգչային ծրագիր:
  • Արդյունքները.
  • 1. Մշակվել է ՀՀ գյուղական ենթակառուցվածքների մասին տեղեկատվություն պարունակող համակարգչային ծրագիր,
  • 2. Ներկայացվել է զեկույց ուսումնասիրությունների արդյունքները վերաբերյալ` 50 էջ ծավալով: