Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
22.05.2002 - 21.05.2003

Եվրասիա հիմնադրամ

Ծրագրի նպատակը – վերլուծել հողօգտագործման բնագավառում պետական քաղաքականության արդի վիճակը, վեր հանել հիմնախնդիրները, և մշակել պետական քաղաքականության բարելավման գործողությունների պլան:
Ծրագրի նպատակի իրականացման համար ընտրվել են 10 փորձագետներ, որոնք պատրաստել են զեկուցումներ ու ներկայացրել են 2003թ. փետրվարի 24-26-ը Թբիլիսիում անցկացված կոնֆերանսում: Զեկուցումները պատրաստվել են ըստ հետեւյալ թեմաների`

  1. Կենսունակ գյուղատնտեսություն
  2. Սեփականության իրավունքի իրավական շրջանակը
  3. Հողի իրավունքի գրանցումը և կադաստրը
  4. Տնտեսական զարգացումը և աղքատության հաղթահարումը
  5. Հողային ռեսուրսների կառավարում
  6. Հողի կառավարման և օգտագործման ինստիտուցիոնալ շրջանակը
  7. Պլանավորում և քաղաքաշինության զարգացում
  8. Հարկային համակարգ
  9. Անշարժ գույքի շուկան
  10. Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պաշտպանություն: