Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
11.04.2013 - 16.05.2013

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

Համապարփակ վերլուծության միջոցով գնահատել համայնքների խոշորացման արդյունքում սպասվելիք ծախսերը և օգուտները, կատարել դրանց համադրումը

 

Արդյունքները.

  • Մշակվել և կիրառվել է hամայնքների խոշորացման հետ կապված ծախսերի ու օգուտների գնահատման մեթոդաբանությունը
  • Գործող և նոր ձևավորվելիք պիլոտային համայնքներում գնահատվել են hամայնքների խոշորացման հետ կապված ՏԻՄ-երի ծախսերը ու օգուտները
  • ՀՀ մասշտաբով ընդհանրացվել են hամայնքների խոշորացման հետ կապված ՏԻՄ-երի ծախսերի ու օգուտների պիլոտային համայնքներում կատարված գնահատման արդյունքները
  • Գնահատվել է hամայնքների խոշորացման հետ կապված պետական ծախսերը

Պատրաստվել և ներկայացվել է վերջնական հաշվետվությունը