Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
19.12.2011 - 25.02.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Գնահատել համայնքային բյուջեների ապառքները և կիրառել դրանց վերացմանն ուղղված միջոցառումներ և ձևեր

 

Արդյունքները.

  • Մշակվել է համայնքային բյուջեների ապառքների ուսումնասիրման հարցաշար և բյուջետային ձև
  • Հավաքվել է 10 համայնքներում ապառքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Վերլուծությունների հիման վրա մշակվել է եզրակացությունների և առաջարկությունների վերջնական փաստաթուղթ