Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Համայնքի ծախսային քաղաքականության Համայնքի ծախսային քաղաքականության

Սույն մեթոդաբանությունը մշակվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ – Հայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» օժանդակությամբ` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ կողմից իրականացված «ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության մշակում» ծրագրի շրջանակներում:

 

Ծրագրի ղեկավար`

Դավիթ Թումանյան    «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ նախագահի տեղակալ, տնտեսագիտության թեկնածու

 

Ծրագրի փորձագետներ`

Վահան Մովսիսյան   «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ նախագահ

 

Վահրամ Շահբազյան «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ վարչության անդամ, ֆինանսական կառավարման փորձագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. – Եր., 2013, 54 էջ

 

Սույն մեթոդաբանությունը նվիրված է ՀՀ համայնքների բյուջետային ծախսերի քաղաքականության ձևավորմանն` ըստ համայնքների տիպերի: Մեթոդաբանությունը ՀՀ ՏԻՄ-երի համար կծառայի որպես խորհրդատվական մեթոդական ուղեցույց` մշակելու և իրականացնելու իրենց համայնքի բյուջետային ծախսային քաղաքականությունը` ելնելով տվյալ համայնքի առանձնահատկություններից:

Մեթոդաբանությունը հասցեագրված է ՀՀ ՏԻՄ-երին, համայնքների աշխատակազմերին, համայնքների բյուջետային, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններին:

Մեթոդաբանությունը օգտակար կլինի նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունների համապատասխան մասնագետների, համայնքների ֆինանսական կառավարման հարցերով զբաղվող փորձագետների, դասախոսների և ուսանողների համար:

 

 

Մեթոդաբանությունը պատրաստվել է Քաունթերփարթ ԻնթերնեշնլՀայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» աջակցությամբ: Մեթոդաբանությունում ներկայացված նյութը հեղինակների տեսակետներն են և միշտ չէ, որ դրանք արտահայտում են Քաունթերփարթ ԻնթերնեշնլՀայաստանի տեսակետները:

 

 

 

  • «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, 2013