Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Լոռու եվ Տավուշի մարզերի ընտրված համայնքների ընդհանուր բնութագիրը, ռեսուրսների նկարագիրը, հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի առաջնահերթությունները Լոռու եվ Տավուշի մարզերի ընտրված համայնքների ընդհանուր բնութագիրը, ռեսուրսների նկարագիրը, հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի առաջնահերթությունները

ՀՖՄ-ն 2011թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին “ՙՙՙՈրոշումների մասնակցային կայացման և պլանավորման՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների գնահատումՙ” ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի 16 պիլոտային համայնքներում հրավիրել էր համայնքային քննարկումներ, որոնց նպատակն էր` ֆիքսել համայնքային հիմնախնդիրները, ձևակերպել դրանց համապատասխան ծրագրերի անվանումները և որոշել այդ ծրագրերի առաջնահերթությունները: Քննարկումներին մասնակցում էին համայնքի ավագանու անդամները, համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողները, ՀԿ-ների, քաղաքացիական ակտիվ խմբերի, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ: Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշվել են ստորև ներկայացված մեթոդաբանությամբ: