Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Բնակչության մասնակցությանը վերաբերող կարգերի նախագծերի քննարկում ՀաՄաՏեղ ծրագրի 35 շահառու համայնքներում Բնակչության մասնակցությանը վերաբերող կարգերի նախագծերի քննարկում ՀաՄաՏեղ ծրագրի 35 շահառու համայնքներում

Սույն թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ն հանդիպումներ իրականացրեց ծրագրում ընդգրկված 35 շահառու համայնքներում։ Հանդիպումների նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել ՀՖՄ փորձագետների կողմից մշակված «Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության», «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության» և «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման» կարգերի նախագծերը։ Սույն կարգերի անհրաժեշտությունը բխում է 2013թ․ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններից, որոնք կատարվել էին հիմք ընդունելով Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական Խարտիայի լրացուցիչ արձանագրությունը Տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի մասին։
Քննարկումներին մասնակցում էին ավագանու, համայքների աշախատակազմի և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։