Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՐԵՎԱՆ - 2017
ՀՖՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ ՀՀԶԾ Մեթոդական ցուցումների վերաբերյալ
ՀՀ ՏԿՁՆ կողմից կազմված <ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման> նախագծի վերաբերյալ:...
ԵՐԵՎԱՆ - 2016
Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները Տաթևում, Թումանյանում և Դիլիջանում
 Փետրվարի 14, 2016 Հանրային Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի կոնսորցիումի կողմից իրականացված դիտարկման առաքելության հաշվետվություն...
ԵՐԵՎԱՆ - 2016
Առաջարկություններ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ
Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի՝ <Համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու անդամի ընտրությունները>, 19-րդ գլխի՝ <Ընդհանուր դրույթներ>, 105-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանվո...
ԵՐԵՎԱՆ - 2014
Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ
Սույն ծրագիրը ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվել է 2014թ. փետրվար – օգոստոս ամիսների ընթացքում, թիրախային ՀՀ 5 մարզերից և Երևան քաղաքից ընտրված հանրակրթական մոդելային 18 ավագ դպ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
Լոռու եվ Տավուշի մարզերի ընտրված համայնքների ընդհանուր բնութագիրը, ռեսուրսների նկարագիրը, հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի առաջնահերթությունները
ՀՖՄ-ն 2011թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին “ՙՙՙՈրոշումների մասնակցային կայացման և պլանավորման՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների գնահատումՙ” ծրագրի շ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
Տեղական մակարդակում որոշումների մասնակցային կայացման ու պլանավորման գործում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները եվ քաղաքացիական հասարակության ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների ներգրավվածության աստիճանը ՀՀ Լոռու եվ Տավուշի մարզերում
2011թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներում իրականացվեց սոցիոլոգիական հետազոտություն պարզելու համար տեղական ժողովրդավարության կ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2010
Երեխաներին ուղղված հանրային ֆինանսների ուսումնասիրություն Հայաստանում (Տավուշի եվ Լոռու մարզեր)
Սույն ուսումնասիրությունը Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գրասենյակի վերջին տարիների  ախաձեռնությունների շարքից է և նվիրված է Հայաստանի առողջապահության, կրթությա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2008
Հայաստանի համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագիր (Արագածոտնի մարզ)
Այս նյութը մշակվել է ՀՖՄ-ի փորձագետների կողմից Աջակցություն Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման ֆիսկալ բարեփոխումներին. փուլ 2 (2008-ի ապրիլ- 2009-ի մարտ) ծրագրի շրջանակ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2008
Հայաստանի համայնքների խոշորացում. Նախնական ուսումնասիրություն
Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա բազում հիմնահարցերից մեկը մեծ թվով փոքր և թույլ կարողություններով համայնքների առկայությունն է: Նշված ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2004
Միջհամայնքային միավորումները եվ հարկային քաղաքականությունը
ՙՄիջհամայնքային միավորումները և հարկային քաղաքականությունը՚ աշխատանքը պատրաստվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կողմից BearingPoint-ի ֆինանսավորմամբ (դրամաշնորհ...