Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՐԵՎԱՆ - 2018
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2017 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2018
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍ (ՏԻՏԻ), ՀԱՅԱՍՏԱՆ (2017թ.) Գիրք 2
Սույն գրքում ներկայացվում է Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքսի (ՏԻՏԻ) գնահատումը 2017 թվականի համար, որի արդյունքները համադրվում և համեմատվում են 2015-2016թթ. ՏԻՏ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2017
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2016Թ․), ԳԻՐՔ 9
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2016 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2016
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2015Թ․), ԳԻՐՔ 8
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2015 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2015
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2014Թ․), ԳԻՐՔ 7

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2014 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետներ...

ԵՐԵՎԱՆ - 2015
Մեթոդաբանություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն բյուջետավարման
Սույն մեթոդաμանությունն ուղղված է համայնքի բյուջեն արդյունքահեն բյուջետավարման ձևաչափով կազմելու, քննարկելու, հաստատելու, կատարելու, վերահսկելու, մշտադիտարկելու և գնահ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2015
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2012թ. եվ 2013թ․), Գիրք 6
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2012 և 2013 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2014
Բյուջետային թափանցիկության եվ ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում
Սույն հետազոտության առաջին մասում ուսումնասիրվել և վեր լուծվել են Երևանի հանրակրթության բնագավառում ֆինան սա կան և կառա վար չական փոխհարաբերությունները պետական կա ռա վ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2012
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սույն մեթոդաբանական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ համայնքի բյուջետային գործընթացի և բյուջեի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանության մշակման, կիրառման, եզրակացություն...
ԵՐԵՎԱՆ - 2012
Տեղական Ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ.) Գիրք 5
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2011 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետների կ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
Տեղական Ինքնակառավարման բարեփուխումները Հայաստանում (2009 եվ 2010 թթ.) Գիրք 4
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2009 և 2010 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետնրի կողմից մշակված մեթոդաբանությ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ. Ինչու և ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը Ձեռնարկ
Այս ձեռնարկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության հարցերին: Այն պատրաստվել է ՀՖՄ-ի իրականացրած ՙՄասնակցային ժողովրդավարությունը ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2010
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործող օրենսդրության և ՀՀ համայնքների ֆինանսական կառավարման շրջանակներում, համայնքի տա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2010
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
Այս գրքույկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն հարցերից մեկին` տեղական ինքնակառավարման միավորի (համայնքի) ռազմավարական պլանավորմանը և զարգացման ծրագրերի կ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2009
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2007 և 2008 թթ.) Գիրք 3
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2007 և 2008 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետների կողմից մշակված մեթոդաբանութ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2009
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И УСЛУГИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Սույն նյութը պատրաստվել է 2009 թ., GTZ - ի կովկասյան տարածաշրջանային գրասենյակի “Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հարավային Կովկասի երկրներում. Վերլուծություն և զարգա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2008
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2004-2006 թթ.)
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումը Հայաստանում սկսվել է 1996 թվականից: Անցած ավելի քան տասը տարիների ընթացքում շարունակվել են բարեփոխումները տեղական ինքնակառա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2007
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В этой книге представлены системы местного самоуправления в трех странах Южного Кавказа: в Армении, Азербайджане и Грузии и перспективы их развития. Как страны одного ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2007
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը համայնքների ապահովվածությունն է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներով: Այս պարագայում առանձնահատուկ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2006
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿ
“Տեղական ինքնակառավարման համակարգում ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավարման” ուսումնական ձեռնարկը արդյունք է Միավորված ազգերի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ և “Ըստ ...