Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.07.2017 - 28.02.2018
Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ․ ծրագրային բյուջեների (ԾԲ-ների) մշակմանը
Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԳՄՀԸ «Հարավային Կովկասում պատշաճ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր»   Ծրագրի նպատակը. Մշակել ԲԲՀ-ներում (մոդուլներ)՝ ՏԻ համակարգում ԱԲ-ի մե...
01.06.2017 - 30.11.2017
18 բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԳՄՀԸ «Հարավային Կովկասում պատշաճ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր»   Ծրագրի նպատակը. մշակել ԲԲՀ-ների ՀՀԶԾ-երի ՏԱՊ-երի և դրանց իրականացման ...
01.10.2014 - 30.09.2019
Հանրային մասնակացություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ԱՄՆ ՄԶԳ
ՀաՄաՏեղ ծրագիրն իրականացվում է 6 կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից. դրանք են՝Համայնքների ֆինանսիստների մի...
22.09.2015 - 25.01.2016
Բազմաբնակավայր համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի կազմման և կառավարման մեթոդաբանության կիրառման ուղեցույցի մշակում և ուսուցում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրները
«ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում...
20.07.2015 - 29.02.2016
Մոդելային համայնքներում արդյունքահեն բյուջետավարման ներդրում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրները.
Ընդլայնել արդյունքահեն ձևաչափով բյուջետավարում իրականացնող համայնքների շրջանակը՝ նախադրյալն...
01.12.2014 - 31.05.2015
Ավագ և միջանակարգ դպրոցների 10-12-րդ դասարանների կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն
Ֆինանսավորող կազմակերպություն: Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Իրականացնել միջնակարգ դպրոցի 10-12րդ դասարանների և առանձին ...
21.10.2014 - 30.03.2015
Աջակցություն համայնքներում արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավարման իրականացմանը
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ԳՄՀԸ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Տեղական ինքնակառավարման համակարգում բյուջետավարման մասշտաբային բարեփոխումների նախապատրա...
01.02.2014 - 31.07.2014
Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիտորինգ
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Գնահատել ավագ դպրոցում կրթության որակը և արդյունավետություն...
01.06.2013 - 31.01.2014
Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթական համակարգում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Մշտադիտարկել կրթության ծառայությունների մատուցման ֆինանսակա...
11.04.2013 - 16.05.2013
Համայնքների խոշորացման ծախսերի և օգուտների գնահատում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Համապարփակ վերլուծության միջոցով գնահատել համայնքների խոշորացման արդյո...
01.04.2013 - 26.12.2014
Տեղական սոցիալական պլանավորում և սոցիալական ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալացումը Հայաստանում. սոցիալական հակազդեցությունը միգրացիային տեղական զարգացման միջողով (Փուլ I-II)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Թարմացնել Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տարածքային սոցիալական պլանները
Զարգացնել Շի...
01.08.2012 - 31.12.2012
ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության մշակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Ծրագրի խնդիրներն են.
Ըստ համայնքների տիպերի մշակել ՏԻՄ-երի ծախսային քաղաքականության մեթոդաբ...
01.04.2012 - 30.06.2012
Աջակցություն տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի օրենսդրական կարգավորմանը և հանրայնացմանը
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Կազմակերպել տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության վերաբերյալ  «Տեղակ...
01.04.2012 - 30.09.2012
Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների մոնիտորինգ -2011
Ֆինանսավորող կազմակերպություն՝ Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Վերահսկել և գնահատել  տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում....
19.12.2011 - 25.02.2012
ՀՀ համայնքային բյուջեների ապառքների գնահատում և դրանց վերացման ուղղված միջոցառումների ու ձևերի կիրառում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Գնահատել համայնքային բյուջեների ապառքները և կիրառել դրանց վերացմանն ուղղված միջոցա...
20.05.2011 - 25.12.2012
Աջակցություն Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղական սոցիալական պլանների (ՏՍՊ) մշակմանը և Հայաստանում ՏՍՊ-ների շրջանակների ինստիտուցիոնալացմանը. Փուլ 1-2
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ  Հայաստան  Ծրագրի խնդիրներն են. Նախագծել սոցիալական ծրագրեր երկու մարզերի (Լոռի և Տավուշ) համար Ներդնել ինստիտուցիոնալ շրջանակ ...
16.05.2011 - 31.07.2011
Վարչատարածքային բաժանում Ֆիսկալ ապակենտրոնացում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. Աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին՝ մշակելու տեղ...
08.03.2011 - 13.12.2011
Որոշումների մասնակցային կայացման և պլանավորման` տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների գնահատում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հայաստանի Լոռի և Տավուշ մարզերի 8-ական համայնքներում տեղական իշխանությունների որոշումների...
01.12.2010 - 31.01.2012
Երեվանի բյուջեի մոնիթորինգ
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց Հասարակության Հիմնադրամ – Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Մոնիթորինգի ենթարկել Երևանում բյուջետային գործընթացը՝ գնահատելու համար տե...
01.07.2010 - 01.07.2011
Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...