Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
2016-09-26
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2015Թ․), ԳԻՐՔ 8
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2015 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների ...
2015-10-28
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2014Թ․), ԳԻՐՔ 7

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2014 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետներ...

2015-10-24
Մեթոդաբանություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն բյուջետավարման
Սույն մեթոդաμանությունն ուղղված է համայնքի բյուջեն արդյունքահեն բյուջետավարման ձևաչափով կազմելու, քննարկելու, հաստատելու, կատարելու, վերահսկելու, մշտադիտարկելու և գնահ...
2015-10-09
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2012թ. եվ 2013թ․), Գիրք 6
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2012 և 2013 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձ...
2014-11-23
Բյուջետային թափանցիկության եվ ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում
Սույն հետազոտության առաջին մասում ուսումնասիրվել և վեր լուծվել են Երևանի հանրակրթության բնագավառում ֆինան սա կան և կառա վար չական փոխհարաբերությունները պետական կա ռա վ...
2012-12-23
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սույն մեթոդաբանական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ համայնքի բյուջետային գործընթացի և բյուջեի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանության մշակման, կիրառման, եզրակացություն...
2012-02-25
Տեղական Ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ.) Գիրք 5
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2011 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փորձագետների կ...
2011-03-03
Տեղական Ինքնակառավարման բարեփուխումները Հայաստանում (2009 եվ 2010 թթ.) Գիրք 4
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2009 և 2010 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետնրի կողմից մշակված մեթոդաբանությ...
2011-02-11
ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ. Ինչու և ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը Ձեռնարկ
Այս ձեռնարկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության հարցերին: Այն պատրաստվել է ՀՖՄ-ի իրականացրած ՙՄասնակցային ժողովրդավարությունը ...
2010-01-11
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործող օրենսդրության և ՀՀ համայնքների ֆինանսական կառավարման շրջանակներում, համայնքի տա...
2010-01-10
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
Այս գրքույկը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն հարցերից մեկին` տեղական ինքնակառավարման միավորի (համայնքի) ռազմավարական պլանավորմանը և զարգացման ծրագրերի կ...
2009-03-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2007 և 2008 թթ.) Գիրք 3
Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2007 և 2008 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է ՀՖՄ-ի փորձագետների կողմից մշակված մեթոդաբանութ...
2009-02-11
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И УСЛУГИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Սույն նյութը պատրաստվել է 2009 թ., GTZ - ի կովկասյան տարածաշրջանային գրասենյակի “Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հարավային Կովկասի երկրներում. Վերլուծություն և զարգա...
2008-03-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2004-2006 թթ.)
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումը Հայաստանում սկսվել է 1996 թվականից: Անցած ավելի քան տասը տարիների ընթացքում շարունակվել են բարեփոխումները տեղական ինքնակառա...
2007-03-11
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В этой книге представлены системы местного самоуправления в трех странах Южного Кавказа: в Армении, Азербайджане и Грузии и перспективы их развития. Как страны одного ...
2007-02-11
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը համայնքների ապահովվածությունն է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներով: Այս պարագայում առանձնահատուկ...
2006-03-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿ
“Տեղական ինքնակառավարման համակարգում ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավարման” ուսումնական ձեռնարկը արդյունք է Միավորված ազգերի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ և “Ըստ ...
2006-01-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
1991 թվականին անկախությունը վերանվաճաց Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնամուխ եղավ լայնամասշտաբ բարեփոխումների իրականացմանը, քաղաքական և տնտեսական նոր համակարգերի ստեղծմ...
2006-01-10
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. Քաղաքականության առաջարկներ և ուսումնական նյութեր
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը համայնքների բյուջեներում կապիտալ ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների կուտակումն ու ...
2005-03-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ
Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանում գործում է 1996 թվականից: Ցավոք, սակայն, համակարգի հիմքերը դրվել են առանց տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգի եւ ապակենտրո...