Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՐԵՎԱՆ - 2006
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
1991 թվականին անկախությունը վերանվաճաց Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնամուխ եղավ լայնամասշտաբ բարեփոխումների իրականացմանը, քաղաքական և տնտեսական նոր համակարգերի ստեղծմ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2006
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. Քաղաքականության առաջարկներ և ուսումնական նյութեր
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը համայնքների բյուջեներում կապիտալ ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների կուտակումն ու ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2005
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ
Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանում գործում է 1996 թվականից: Ցավոք, սակայն, համակարգի հիմքերը դրվել են առանց տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգի եւ ապակենտրո...
ԵՐԵՎԱՆ - 2005
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
2002-ից 2004 թվականը Համաշխարհային բանկի ինստիտուտի (ՀԲԻ), Տեղական ինքնակառավարման եւ պետական ծառայության բարեփոխումների նախաձեռնության (ՏԻՆ) եւ Միավորված ազգերի կազմա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2004
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ . Քաղաքականության տարբերակներ եւ ուղիներ
Վերջին տարիներին հետաքրքրությունը Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի նկատմամբ բավականին մեծացել է: Դա պայմանավորված է այդ ոլորտի կարեւորությամբ ու Եվրոպայի Խո...
ԵՐԵՎԱՆ - 2004
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՙՀամայնքների բնյուջետավարման ուղեցույց՚ ձեռնարկը մշակվել է ՙՀամայքների ֆինանսիստների միություն՚ ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ , ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚ նոր օրենքով պայմ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2004
ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Ցանկացած պետության վարչատարածքային բաժանումն այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հանրային կառավարման, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Վարչատարածքային բա...
ԵՐԵՎԱՆ - 2003
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ
Ձեռնարկը ծանոթացնում է բյուջեի նախագծի պատրաստման այնպիսի եղանակների և մեխանիզմների հետ, որոնք թույլ են տալիս դիտարկել բյուջեն ոչ միայն որպես ծախսերի գրանցամատյան, այլ...
ԵՐԵՎԱՆ - 2003
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
Եռամյա ծրագիրն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալտնտեսական իրավիճակի գնահատման և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահ...