Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 13.67կմ2

Բնակչություն` 90

 

 

¶ÛáõÕ ²ñ³·³ÍÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: سñ½Ï»ÝïñáÝÇó ·ïÝíáõÙ ¿ 37 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ܳËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ ØÇñ³Ï, ØÇñ³Õ, Ø»Í ØÇñÛ³Ï ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ:
¶ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ Ï³Ý ÑÇÝ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇ »õ ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ: ²Ûëï»Õ Ï³Ý ³í»ñí³Í »Ï»Õ»óÇ »õ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ (V-VI ¹³ñ»ñ):
î»Õ³¹ñí³Í ¿ ø³ë³Õ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ: ¶ïÝíáõÙ ¿ ̳ÕÏáõÝÛ³ó É»éݳßÕóÛÇ ³ñ»õÙïÛ³Ý É³Ýç»ñÇÝ` ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 2025 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ÎÉÇÙ³Ý µ³ñ»Ë³éÝ É»éݳÛÇÝ ¿: ÒÙ»éÝ»ñÁ ï»õ³Ï³Ý »Ý, óáõñï, ѳëï³ïáõÝ ÓݳͳÍÏáõÛÃáí: ²Ù³éÝ»ñÁ ï³ù »Ý, ѳٻٳﳵ³ñ Ëáݳí: ÐáõÉÇëÛ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 16-18-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑáõÝí³ñÛ³ÝÁ` -6,-8-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 450-600 ÙÙ: ´Ý³Ï³Ý ɳݹ߳ýïÝ»ñÁ ë»õ³ÑáÕ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ »Ý:
1831 Ã-ÇÝ ·ÛáõÕÝ áõÝ»ó»É ¿ 210, 1897 Ã-ÇÝ` 558, 1939 Ã-ÇÝ` 597, 1979 Ã-ÇÝ` 199 µÝ³ÏÇã: ¶ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 129 Ù³ñ¹: ê»é³ÛÇÝ Ï³½ÙáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Ï³½ÙáõÙ »Ý 46%, ϳݳÛù` 54%: ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇÝã³ß˳³ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý 39%, ³ß˳ïáõÝ³Ï Ý»ñÁ` 45%, Ñ»ï³ß˳ïáõݳÏÝ»ñÁ` 16%: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ ³éϳ 32 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: àõÝÇ ¹åñáó, ·ñ³¹³ñ³Ý, µáõÅÏ»ï, ϳåÇ Ñ³Ý·áõÛó:
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ×ÛáõÕÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ¿: îÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ µ»ñùÇ Ù»Í Ù³ëÁ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³ÝÁ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáճѳݹ³ÏÝ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ·É˳íáñ³å»ë áñå»ë ³ñáï³í³Ûñ»ñ, í³ñ»É³ÑáÕ»ñ: ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ѳٳÛÝùÇ ï³ñ³ÍùÇ Ùáï 13%: ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ Ù»ç Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý ³ñáï³í³Ûñ»ñÁ »õ í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ` ϳ½Ù»Éáí ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ 461 ѳ ¨ 245 ѳ: ÊáïѳñùÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý 40ѳ: ¼µ³ÕíáõÙ »Ý ¹³ßï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ, ѳó³Ñ³ïÇϳÛÇÝ, Ï»ñ³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ: ¼µ³ÕíáõÙ »Ý Ëáßáñ »õ Ù³Ýñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëݳµáõÍáõÃÛ³Ùµ:
гٳÛÝùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»õáñíáõÙ ¿ ËÙ»Éáõ »õ áéá·Ù³Ý çñÇ çñ³·Í»ñÇ, ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ: