Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 76,09կմ2

Բնակչություն` 8667

Տնային տնտեսությունների թիվը` 3715:
Քաղաքային համայնք Տաշիրի տարածաշրջանում, նախկին Կալինինոյի շրջանի վարչական կենտրոնը: Քաղաքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից 163կմ է, իսկ մարզկենտրոնից` 52 կմ: Քաղաքի միջով հոսում է Դեբետ գետի վտակը հանդիսացող Տաշիր գետը: Հիմնադրվել է 1844 թ-ին Ռուսական Կայսրության կառավարության կարգադրությամբ Սարատովի մարզից այստեղ տեղափոխված ռուսների կողմից և կոչվել այդ ժամանակվա Կովկասի փոխարքայի անունով Վորոնցովկա: 1935 թ-ին այն վերանվանվել է հեղափոխական գործիչ Կալինինի անունով և կոչվել Կալինինո: 1961 թ-ից դարձել է քաղաքատիպ ավան, իսկ 1983 թ-ից դասվել է Հայաստանի քաղաքների շարքին: Տաշիր է վերանվանվել 1991 թ-ին:
Տաշիրով է անցնում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստան սահման միջպետական մայրուղին, որն ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն: Հարթավայրում` ծովի մակերևույթից 1500մ բարձրության վրա: Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների ու ալպիական մարգագետինների առկայությունը հիմք են ստեղծում, որպեսզի զարգանան անասնապահությունն ու կաթի վերամշակումը: Օդի հունվարյան միջին ջերմաստիճանը -4.90 , հուլիսինը` 18-200: Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային տափաստաններն են և ալպյան մարգագետինները: Շրջակայում կան ճահճուտներ:
Տաշիրը 1886թ-ին ունեցել է 2284, 1897ին` 3076, 1926թ-ին` 4042, 1939 թ-ին` 4245, 1959թ-ին` 4766 բնակիչ` մեծ մասամբ ռուսներ: Մինչեւ 1988-1989թթ քաղաքում բնակվել են նաև ադրբեջանցիներ, որոնք հայ-ադրբեջնական հակամարտության տարիներին տեղափոխվել են Ադրբեջանի հանրապետություն: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 43%, կանայք` 57%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետեւյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 25%, աշխատունակները 60%, հետաշխատունակները 15%: Կենսաթոշակառուների թիվը 1481 է, այդ թվում` տարիքային թոշակառուների թիվը 1326 է, մանկուց հաշմանդամների թիվը` 64, ծնողազուրկ երեխաների թիվը` 97, պատերազմի հաշմանդամների թիվը` 8, մոտավորապես 500 ընտանիք նպաստառու են:
Համայնքում կան հանրակրթական 3 դպրոցներ, մշակույթի տուն, գրադարաններ, 4 մանկապարտեզներ, մարզադաշտ, մարզադպրոց, երաժշտական դպրոց, արտադպրոցական ուսուցման կենտրոն, պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, ծննդատուն, կապի հանգույց:
Քաղաքի տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը արդյունաբերությունն է, որի մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունի սննդի արդյունաբերությունը: Ունի 12 կաթի վերամշակման արտադրամաս, 1 սպանդանոց, 4 հացի արտադրության արտադրամաս: Գործում է կարի ֆաբրիկան, առկա է արծնապատ ամանեղենի գործարանը:
Քաղաքում գործում է 10 վարսավիրանոց, կոշիկի վերանորոգման 3 կետ:
Համայնքն ունի 5760-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր : Խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը 2864 գլուխ է, մանր եղջերավորները 651 գլուխ, 450 գլուխ խոզ, 873 մեղվաընտանիք, 14400 թռչուն: Բնակիչները զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ, պտղաբուծությամբ թռչնաբուծությամբ և մեղվապահությամբ:
Բազմաբնակարան շենքների քանակը` 40, բնակարանների թիվը 1200, բնակարանների ընդհանուր մակերեսը 40865 ք/մ: Գազաֆիկացված բնակարանների թիվը 2854, աղբահանությունը կենտրոնացված է, քաղաքում գործում է կոյուղին, կա կենտրոնացված ջրամատակարարում, բնակելի առանձնատների թիվը 2382 է, 177875 ք/մ ընդհանուր մակերեսով: Ներհամայնքային փողոցների երկարությունը ավելի քան 52 կմ է, որից ամուր ծածկույթով` 32 կմ, ասֆալտապատ` 20կմ:
Գործում է հասարակական տրանսպորտ 11 երթուղի Հայաստանի և Վրաստանի տարբեր բնակավայրեր:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է`

հ/հ
Հիմնախնդրի անվանումը և նկարագիրը
1 Համայնքի կենտրոնի վերականգնում
2 ֆուտբոլի նոր մարզադաշտի կառուցում մեկ տրիբունայով
3 Կաթնաղբյուր-Տաշիր ջրագծի վերանորոգում մինչև ՕԿՋ
4 10-րդ բնակելի շենքի ամրացում
5 Ներքաղաքային փողոցների ասֆալտապատում
6 Լողավազանի վերականգնում
7 Գրադարանի շենքի վերականգնում
8 Արտադպրոցական կենտրոնի վերանորոգում
9 Նոր աղբավայրի կառուցում
10 Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում
11 Համայնքային ենթակայության փողոցների ասֆալտածածկույթի ընթացիկ նորոգում
12 Տաշիր գետի հենապատերի ամրացում և հունի մաքրում
13 Տաշիր քաղաքի փողոցների լուսավորության վերականգնում
14 Գետափնյա փողոցի 12-րդ թաղամասում կամուրջի կառուցում