Communities Finance Officers Association
YEREVAN - 2017
ՀՖՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ ՀՀԶԾ Մեթոդական ցուցումների վերաբերյալ
ՀՀ ՏԿՁՆ կողմից կազմված <ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման> նախագծի վերաբերյալ:...
YEREVAN - 2016
Local Government Elections in Tatev, Tumanyan and Dilijan on February 14, 2016
Report on monitoring mission conducted by Civic Engagement in Local Government (CELoG) consortium...
YEREVAN - 2016
Proposals of the Civic Engagement in Local Government (CELoG) Consortium on draft Electoral Code
Point 2 of the Article 105, Chapter 19, Section 5 of the draft states that during the community council elections there will be one multi-mandate majoritarian electora...
YEREVAN - 2014
Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ
Սույն ծրագիրը ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվել է 2014թ. փետրվար – օգոստոս ամիսների ընթացքում, թիրախային ՀՀ 5 մարզերից և Երևան քաղաքից ընտրված հանրակրթական մոդելային 18 ավագ դպ...
YEREVAN - 2011
General Description, Introduction of Resources, Challenges Faced by Selected Communities in Lori and Tavush Marzes and Programmatic Priorities
In 2011 in the framework of Capacity Assessment of Local Governance on participatory policy and planning project, Communities Finance Officers Association convened com...
YEREVAN - 2011
Capacities of Local Self-government Bodies in Participatory Decision Making and Planning and Engagement of Civil Society and Private Sectors at Local level Lori and Tavush Marzes
This sociological survey was implemented in August-September 2011 in a number of communities in Lori and Tavush marzes of Armenia with the objective to identify the cu...
YEREVAN - 2010
Child Focused Public Finances in Armenia (Tavush and Lori marzes)
This analysis is one of the recent initiatives of UNICEF office in Armenia. It is an attempt to identify programmes and financial appropriations for children in the se...
YEREVAN - 2008
The Pilot Project of Municipalities Consolidation in Armenia (Aragatsotn marz)
One of the main problems in the sphere of local self-government in Armenia is the big number of small and incapable municipalities. The local self-government bodies of...
YEREVAN - 2008
Municipalities Consolidation in Armenia: Preliminary Study
The existence of numerous small and weak municipalities is one of the several problems of Armenian local self – government system. Consolidation of the municipalities ...
YEREVAN - 2004
Միջհամայնքային միավորումները եվ հարկային քաղաքականությունը
ՙՄիջհամայնքային միավորումները և հարկային քաղաքականությունը՚ աշխատանքը պատրաստվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կողմից BearingPoint-ի ֆինանսավորմամբ (դրամաշնորհ...